Розтяг та стиск
Обзор: Розтяг або стиск – це випадок навантаження стрижня, що характеризується його подовженням чи укороченням. Розтягання чи стиснення спричинюється силами Р, що діють вздовж оси стрижня.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 17736 раз

pdf

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

   Розтяг чи стиск часто зустрічаються в елементах машин чи споруд (розтяг торсу крана при підйомі вантажу; шатун двигуна, сприймає стискуючі навантаження; штоки циліндрів  у  підйомо – транспортних машинах).

   Розтяг або стиск – це випадок навантаження стрижня, що характеризується його подовженням чи укороченням. Розтягання чи стиснення спричинюється силами Р, що діють вздовж оси стрижня.

   При розтяганні стрижень подовжується, а його поперечні розміри зменшуються. Зміну L початкової довжини  L стрижня називають абсолютним подовженням при розтязі або абсолютним скороченням при стисканні.

   Відношення абсолютного подовження (скорочення) до початкової довжини стрижня  називається відносним подовженням:
 У цьому разі:

  • вісь стрижня залишається прямою лінією,
  • поперечні перерізи стрижня зменшуються уздовж його осі пара-лельно самим себе (тому, що поперечний переріз – це площина перпендикулярна осі стрижня, а вісь – пряма лінія);
  • поперечні перерізи залишаються плоскими.

   Всі волокна стрижня подовжуються на  одну й ту саму величину  і їхні відносні подовження однакові. .
  Різниця відповідних поперечних розмірів після деформації і до неї називається поперечною деформацією.
   Відношення абсолютної поперечної деформації на відповідний початковий розмір називається відносною поперечною деформацією.
    Між поперечною та повздовжньою деформаціями існує співвідношення. Коефіцієнт Пуассона:
   Коефіцієнт Пуассона безрозмірна величина, що перебуває в межах 0...0,5 (для сталі дорівнює 0,3).
   В поперечних перерізах  виникають нормальні напруження . Залежність напружень від деформацій встановлює закон Гука
   В перерізі стрижня виникає один внутрішній силовий фактор – повздовжня сили N. Повздовжня сила N є рівнодійною нормальних напружень,яка чисельно дорівнює алгебраїчній сумі всіх зовнішніх сил, що діють на одну з частин розсіченого стрижня і напрямлені вздовж його осі.


Епюри повздовжніх сил та напружень.

   Графіки, що показують, як змінюються внутрішнє зусилля при переході від перерізу до перерізу, називається епюрами.
    Правила побудови епюр:

  1. Вісь, на який будується епюра (база), паралельна осі стрижня.
  2. Ордината епюри відкладається від осі епюри по перпендикуляру.
  3. Штрихують епюри лініями, які перпендикулярні до бази.
  4. Для зусиль вибирають певний масштаб, проставляють значення характерних ординат, в полі епюри ставлять знак зусилля.

Приклад побудови епюр

Мова: українська, російська (украинский, русский)

Размер108 kb


  Обладать уникальными и прочными знаниями, чтобы впоследствии применять их на практике. Технологии и производство в России  не стоят на месте и составляют, качеством выпускаемой продукции, особую большую конкуренцию во всём мире. Всегда узнавайте на специализированных сайтах про все внедрённые современные технологии, будьте в курсе уровня производства различных отраслей промышленности.

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...