Спілкування у дистанційному навчанні
Обзор: Загальні положення про спілкування. На думку Л. Феєрбаха, людина - це істота, що проявляє себе у процесі спілкування.
Просмотр: эта статья прочитана 3295 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Спілкування у дистанційному навчанні


Спілкування у дистанційному навчанні  Загальні положення про спілкування. На думку Л. Феєрбаха, людина - це істота, що проявляє себе у процесі спілкування. Отже, спілкування - це фундаментальне явище у життєдіяльності і становленні особистості впродовж усіх взаємовідносин її життя. Велику роль у цьому процесі відіграють так звані контактні (малі) групи і колективи, у межах яких відбуваються і реалізуються міжособистісні стосунки. Мала (контактна) група як універсальна система безпосереднього спілкування має формуватися як спільність у процесі сумісної діяльності і спілкування на будь-яких етапах формування людини.

 Ось чому, як відомо, в основі прийнятої психологічної моделі педагогічного спілкування лежить схема «суб'єкт - об'єкт» і, в цьому сенсі, педагогіка це знання діалектики людського спілкування. У педагогічному процесі спілкування основною метою є розуміння, формування і розвиток особистості, і тому специфіка педагогічної діяльності в тому, що вона будується виключно за законами спілкування. Але у сучасному світі спілкування зазнає значних змін, що пов'язано із соціально-психологічними змінами у суспільстві, впливом науково-технічного прогресу і нових інформаційних можливостей (мобільний зв'язок, Інтернет), а також зміною погляду особистості на індивідуальні і соціальні спроможності. Ці зміни пояснюються поняттям персоніфікації особистості (висунуте відомим вченим Б.Д. Паригіним), яка означає зростання індивідуальної неповторності, несхожості людини на інших людей.

 «Персоніфікація це цілий комплекс тенденцій змін і розвитку особистості, який містить у собі процес її духовного збагачення, зростання її самопізнання, розростання її духовного потенціалу. Вона проявляється й у наявності розвинутих потреб особистості: пізнавальних (потреба у пізнанні і розвинутому самопізнанні), комунікативних (потреба у духовному спілкуванні, розумінні і визнанні), конструктивних (потреба у самовираженні, самоствердженні і творчій діяльності). Цей процес спрямований на засвоєння особистістю вимог суспільства, на включення ЇЇ у систему соціальних відношень». Це двосторонній процес індивідуалізації особистості і соціалізації  індивіда, які постійно перебувають один з одним у діалектичному взаємозв'язку і взаємозалежності.

 Оскільки всі перелічені вище особливості сучасного розвитку людини так чи інакше відбуваються у пізнавальній діяльності і значною мірою у процесі навчання, стає зрозумілим, чому навчання, яке за всіх часів мало велике значення у суспільстві, зараз вимагає особливої уваги. У сфері навчання стала потрібною особистість, яка могла б спрямувати спілкування людини з інформаційними потоками, забезпечила б міжособистісне спілкування у малих групах, керувала б процесом обміну досвідом тощо. «Суспільство стає ворожим до людини, якщо вона губить контакт з людьми.» 3. Фрейд. Спілкування у дистанційному навчанні - це цілеспрямований раціонально оформлений, інформаційний обмін між індивідами, що створюється та керується тьютором.

 У дистанційному навчанні залежно від форми використовується асинхронне (електронна пошта, список розсилки, форум) та синхронне (чат) спілкування. Від спілкування слід відокремлювати: неусвідомлену передачу інформації; отримання інформації з різних джерел, що у всіх випадках потребує перевірки; інформаційний обмін без виникнення емоційних відношень (комп'ютер, довідник та ін.); віртуальне спілкування (якщо воно не імітує реальний процес і не додержується його правил). Спілкування можна охарактеризувати за гемою (наукове, філософське, навчально-педагогічне, виховне і т. ін. зі своїми правилами, стратегіями, тактиками ведення), за метою (ділове з конкретною предметною, інформаційною або формуючою метою) та за формою (змішане (асиметричне), що визначається різними факторами, наприклад, вік, соціальний стан та ін.).

 Наявність розумінь залежить від попереднього досвіду, від ступеня сформованості мислення, від статі, від багатозначності вислову. Спілкування виконує соціальні, соціально-психологічні та індивідуально-психологічні функції. Соціальні функції спілкування - це обмін інформацією для сумісної праці; передача знань, досвіду, способів дії; оцінка діяльності людини; формування норм поведінки; протистояння агресії. До соціально-психологічних функцій спілкування можна віднести комунікативний самовираз особистості, самореалізацію; ототожнення себе з групою; протиставлення себе будь-якій групі; є індикативне об'єднання груп; пізнання людьми один одного; формування і розвиток міжособистісних відносин; розподіл часу. Індивідуально-психологічні функції спілкування

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...