Педагогічний супровід та підтримка
Обзор: Дистанційний навчальний курс має системну організацію і містить досить складні і самостійні підсистеми, такі як: передача навчальної інформації, перетворення отриманих знань на уміння і діяльність...
Просмотр: эта статья прочитана 2568 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Педагогічний супровід та підтримка  Дистанційний навчальний курс має системну організацію і містить досить складні і самостійні підсистеми, такі як: передача навчальної інформації, перетворення отриманих знань на уміння і діяльність, організація самоконтролю і контролю як інструментів підтримки мотивації і керування якістю навчального процесу в цілому, формування пошукової спрямованості діяльності. Усі ці підсистеми (і багато інших, котрі є підсистемами другого порядку і розширюють діяльність перших) функціонують завдяки двом основним видам діяльності, використовуваним у процесі навчання і викладачем, і студентом як суб'єктами діяльності.

 Це інформаційний обмін і спілкування. Наявність цих видів діяльності обумовлена цілями дистанційного навчання в цілому: розвитком особистості через інформацію протягом всього життя та забезпеченням творчої складової мислення як умови комфортної діяльності особистості в суспільстві. Ці цілі відповідають сучасному соціальному замовленню - суспільство стає інформаційним, інформація є рушійним стимулом розвитку. Критична оцінка й ефективне позитивне використання інформації необхідні кожному індивіду. З якими видами педагогічного (читай: навчального, формуючого, розвиваючого, мотивуючого, адаптуючого, контролюючого й ііі.) впливу ми тут зустрічаємося? у чому він полягає і чим має бути виражений?

 Очевидно, що викладач, що поставив перед собою ціль створити дистанційний навчальний курс не тільки за назвою, але і за його впливом па студента, зобов'язаний розглянути всі ці питання і спробувати сформулювати відповіді на свої задачі в процесі проектування курсу. Розглянемо різні форми передачі навчальної інформації, що можуть бути присутніми у навчальному дистанційному курсі. Насамперед це формування понять, тобто те, що прийнято вважати теоретичним матеріалом. Однак цей процес не настільки утилітарний і простий (просто повідомити!). Поняття можуть структуруватися у визначену систему і бути проранжовані за змістом, виражені вербально, символьно, безпосередньо й опосередковано через визначені закономірності, залежності, ситуації свого функціонування.

 Оскільки будь-яке повідомлення, сприйняття і розуміння інформації (а саме розуміння, за Л.С. Ви готським, забезпечує розвиток) передбачають готовність до неї, адаптацію і виникнення інтересу (мотивації) як емоційного наслідку, кожна форма представлення має бути обґрунтована, активна і, у прогнозі, результативна. Поняття є носіями змістів і не динамічні самі собою. Динаміку вони виявляють у ситуаціях, тому що саме гам керує поняттями властива їм закономірність. Отже, просто викласти теоретичний матеріал недостатньо, варто врахувати ті особистісні характеристики, зміна яких очікується в результаті інформаційного обміну студента. Варто також мати на увазі позицію студента як користувача інформації. Він може зайняти пристосовуючи позицію, тобто йти у викладача «на повідку» і тільки копіювати запропоновану діяльність, а може поставитися до навчання відкрито, вільно, зацікавлено, емоційно.

 З погляду дистанційного навчання нас цікавить другий випадок, а одержуємо ми в результаті традиційної освіти представників першого: Тому в процесі навчальної діяльності бажано впливати на активність студента і сприяти формуванню активної позиції. Які якості формуються при опрацьовуванні теоретичного матеріалу? По-перше, уміння користуватися різними мовними засобами, тобто уміння читати осмислено текст знайомою мовою, мовою символів, уміти розгорнути закономірність, виражену формулою та ін. По-друге, розуміти область дії цієї закономірності, відчувати граничні умови. По-третє, представляти поняття не як назавжди дані змісти, а як системно організовані структури, що можуть залежати й органічно мінятися у визначених ситуаціях, обставинах.
Що при цьому формує педагог?

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...