Засоби підвищення мотивації
Обзор:
Просмотр: эта статья прочитана 3098 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Засоби підвищення мотиваціїЗасоби підвищення мотивації  До засобів підвищення мотивації при роботі з текстом можна віднести:
■використання (врахування) особливостей сприйняття;
■використання системи ситуацій при вивченні понять;
■створення системи питань та питань-відповідей (самоконтроль);
■моделювання діалогу;
■обговорення найбільш складних тем;
■застосування засобів структурування і стискання тексту для збільшення одночасно його наочності й інформативності;
■нотатки на полях;
■альтернативи та аналогії;
■занурення в інформаційний простір тексту, ключові слова і словосполучення;
■асоціації;
■посилання;
■оформлення текстових масивів (паралельні і взаємодоповнюючі потоки), розбиття на смислові фрагменти (кванти);
■історичні довідки і матеріали;
■навігація по тексту з урахуванням додаткових матеріалів;
■цитати та афоризми;
■примітки, коментарі, глосарій, якии поширено на прояв понять у ситуаціях;
■резюме;
■тести на пошук альтернативних визначень, доповнення висловів і т. ін.
■карта тексту розгорнута та поетапна;
■висування гіпотез;
■використання гумору.

 Вони мають бути враховані при розробці навчального тексту з метою запобігання психологічних бар'єрів, внесення до тексту ефекту спілкування і внутрішнього діалогу, які сприяють активності сприйняття. Обговорення деяких тем альтернативний погляд, коментарі спрямовані на розвиток власної думки і наповнення у н особистого інформаційного простору (тезаурусу). Структурування тексту, використання структурно-логічних схем та інших засобів організації, створення карти тексту формує здатність до опрацьовування текстових матеріалів за допомогою інших заходів, збагачує інструментарій студента.

 Різноманітні додаткові матеріали, у тому числі альтернативні, історичні, посилання, асоціації та ін., спрямовуються на формування поширеного мислення студента з виявом існуючих перехресних причинно-наслідкових зв'язків, а також на надання роботі з навчальним текстом творчого спрямування і особистісного оцінювання інформації з метою її присвоєння.

 Засоби підвищення мотивації при організації практичної діяльності це: орієнтовна основа діяльності з обговоренням принципів її задіяння; представлення системи операцій як апарату, що наданий певній практичній діяльності; зразки діяльності з альтернативним розглядом можливих ситуацій використання та існування; система ситуацій, що можуть зустрічатися у діяльності при використанні отриманих понять та закономірностей; репродуктивна діяльність, її зразки та альтернативи; структурування та моделювання діяльності, у тому числі процесу розв'язання завдань: створення алгоритмів, моделей пізнавальної діяльності, розумовий експеримент тощо; завдання на пошукову діяльність; завдання на здійснення засвоєної діяльності в нових умовах; незавершена дія як мотив для активізації; планування діяльності та визначення потрібних дій, операцій; висування гіпотез і питання-підказки при розв'язанні проблемних або пошукових завдань; створення системи (комплексів) розвиваючих завдань (тріади та ін.) у трьох рівнях складності практичної діяльності; створення, самостійне і кероване викладачем, алгоритмів особистої діяльності; ранжування обгрунтованої оцінки діяльності (рейтинг оцінки) для створення мотивів спрямованого покращання результатів навчання; обговорення результатів, аналіз причин позитивних або негативних наслідків навчання; система заохочень та підтримки, бонуси; навігація на діяльність (з використанням і обговоренням можливих варіантів); засоби формального, структурованого або символьного запису особистісної діяльності (схеми, графи, дерева, моделі). Засоби активізації самостійної практичної діяльності

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...