Конструктивістський простір
Обзор: Навчальне середовище повинно сприяти активній і самостійній навчальній діяльності, особистій зацікавленості якістю кінцевих результатів, забезпеченням продуктивної діяльності, формуванням особистісних якостей, таких як творче мислення
Просмотр: эта статья прочитана 2215 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Конструктивістський простір


Конструктивістський простір  Навчальне середовище повинно сприяти активній і самостійній навчальній діяльності, особистій зацікавленості якістю кінцевих результатів, забезпеченням продуктивної діяльності, формуванням особистісних якостей, таких як творче мислення, здатність до нестандартної оцінки будь-яких ситуацій і діяльності у них, самореалізація особистості постійно змінюваних умовах і мобільність у взаємодії із зростаючим обсягом інформації. Така модель передбачає постійне саморегулювання і аналіз результатів навчальної діяльності, що забезпечується засобами навчання і самоконтролю, які підтримують постійний високий рівень мотивації.

 Ці засоби можуть бути запропоновані у вигляді зразків або рекомендацій до діяльності викладачами, але можуть бути сконструйовані самими студентами у процесі саморегулювання ними своєї навчальної діяльності. Оскільки і навчальні, і контрольні засоби, і сам процес діяльності конструюються особистістю в кожному конкретному випадку з урахуванням нею свого досвіду, умов діяльності, її цілей, базових знань тощо. Такий педагогічний підхід можна вважати конструктивістським, і саме індивідуалізація підходу висуває проблему будь-яких видів діяльності на перше місце. Для успішного застосування ідей конструктивізму викладач повинен спроектувати конструктивістський простір, який складається з восьми складових: активності, конструктивності, співробітництва, цілеспрямованості, комплексності, змістовності, комунікативності, рефлексивності.

Активність. Студенти залучаються у навчальний процес там, де вони відповідають за результат. У відповідній навчальній ситуації студенти з використанням формальної інструкції можуть отримати вміння та знання про те, що вони вивчають. Через співтовариство та гру або роботу студенти розвивають вміння та знання, якими вони обмінюються з іншими членами цього співтовариства. У всіх цих ситуаціях студенти активно маніпулюють об'єктами і інструментами та вчаться відображати те, що вони роблять.

Конструктивність. Студенти інтегрують нові ідеї з попередніми знаннями під час створення смислу або засобу. Вони конструюють свої особисті засоби для різних явищ. Моделі, які студенти будують для дослідження речей, прості на перший погляд, але з досвідом, підтримкою тьютора та рефлексією вони стають все більш складними. Студенти повинні підтримуватися тьютором у процесі руху до знань.

Співробітництво. Студенти працюють у навчальному, побудованому на знаннях, середовищі, досліджуючи вміння кожного за допомогою підтримки та моделювання і спостерігаючи за потребами кожного студента. Людина завжди потребує для розв'язання проблем та виконання завдань допомоги інших.

Цілеспрямованість. Усі наміри людини цілеспрямовані. Ми завжди крокуємо до якої-небудь цілі, і ця ціль може бути простою або складною. Коли студенти активно та з бажанням намагаються досягти когнітивної цілі, вони думають та вчаться більше і усвідомленіше. Навчальний простір має підтримувати студентів у розумінні їхньої цілі у цій навчальній ситуації.

Комплексність. Найбільший інтелектуальний гріх викладачів полягає у тому, що вони спрощують більшість ідей, аби зробити їх більш досяжними для студентів. З цього студенти роблять висновки, що світ простий. Проблеми не можуть розв'язуватись тільки передбаченими у книжках та підручниках шляхами. Ми повинні залучити студентів до розв'язання складних, недостатньо структурованих проблем так само, як і до простих проблем. Студентів необхідно залучати до найвищого рівня розряду мислення, і вони будуть розвивати у себе широкий погляд на світ.

Змістовність. Останні дослідження показали, що навчальні завдання, які базуються на завданнях реального світу, або на проблемному навчальному просторі, чи моделюються на деяких подіях, не тільки краще розуміються, але й більш змістовно трансформуються у нові ситуації. Студенти повинні більш отримувати знання та вміння з реального життя та вчитися застосовувати їх на реальній практиці, ніж абстрактні ідеї у правилах, які спочатку запам'ятовуються, а потім використовуються, але вже до розв'язання інших проблем.

Комунікативність. Навчання це суттєво соціальний діалоговий процес. Це означає, що, маючи проблему або завдання, людина природньо шукає думки та ідеї інших. Технології можуть підтримувати цей процес завдяки можливостям контакту з будь-ким у світі. Коли студенти стануть частиною співтовариства, побудованого на знаннях, вони зможуть вивчати множину поглядів на світ та можливі шляхи розв'язання проблем.

Рефлексивність. Студенти повинні озвучувати те, що вони роблять, обговорювати зроблене, використані стратегії та відповіді, які вони знайшли. Коли вони озвучують вивчене і відображають процеси та явища, які викликали процес, вони розуміються на інформації більше, краще спроможні використати знання, які вони сконструювали у новій ситуації. Діяльнісна теорія навчання

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...