Діяльнісна теорія навчання
Обзор: Ідіома освіти стверджує, що досить побудувати інформаційну базу, і дія стає простим ділом. Але це не зовсім так. Навички дії настільки ж важливі, як і навички знань.
Просмотр: эта статья прочитана 3638 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Діяльнісна теорія навчання.
Діяльність - це єдиний шлях до знань. Б. Шоу


Діяльнісна теорія навчання  Ідіома освіти стверджує, що досить побудувати інформаційну базу, і дія стає простим ділом. Але це не зовсім так. Навички дії настільки ж важливі, як і навички знань. Можна це визначити поєднанням двох слів «діяти» і «здатність», тобто «навички, потрібні для дії», або «дієвість». Сюди входять і навички мислення, що потрібні для дії (наприклад, для визначення цілей або для створення простору дії). Дієвість має цінуватися нарівні з умінням читати і писати як основна ціль освіти. Існує три традиційних способи діяти. Перший - це рух до визначеної цілі за визначеними правилами або процедурами. Цей спосіб не дуже гнучкий, але ефективний.

 Другий спосіб передбачає діяльність з управлінням щодо визначення цілей. Тут можна змінювати як напрямок діяльності, так і ціль, тобто гнучкість способу збільшується. Третій спосіб характерний тим, що ціль визначається довільно, а далі необхідно спроектувати діяльність з її досягнення. Цей спосіб є проблемним, значно гнучким і варіативним щодо своєї розробки. Люди не завжди розуміють процес постановки цілей. Якщо спитати, чому вони діють так чи інакше, вони відповідають: «Тому, що так треба». До речі, цьому сприяють і численні методичні вказівки, напрацьовані у різних галузях освіти.

 Насправді планування діяльності містить цілі, спрямування і задачі, що інакше можна назвати стратегією і тактикою. Стратегія - це загальний намір і лінія поведінки, що спрямовують окремі дії або тактичні рішення. Спрямування дій передбачає складання (конструювання) сценарію дій, який, у свою чергу, може поділятися на сукупність траєкторій дій (які можна подолати без перешкод, бо всі окремі складові, дії та операції відомі) і вузлів з питанням «якби» (де можуть виникати перешкоди і потрібне коригування траєкторії). У дистанційному курсі такий приклад зазвичай надається у тексті курсу з додаванням практичних прикладів, де метою є подолання перешкод студентом разом з викладачем. Але, на нашу думку, таку діяльність бажано б висвітлити і при виконанні практичних вправ під час супроводу курсу. Тобто розглянути гаку ситуацію, коли потрібно план діяльності зробити гнучким і відповідно до виникаючих «якщо» вносити зміни (проблемне навчання).

«Свої здобутки людина може впізнати, тільки спробувавши застосувати їх у ділі.» Сенека.

 Планування гнучкості і невизначеності дуже важливе для активізації пізнавальної діяльності студентів і створення мотивації на навчання. Нехай план буде «основною течією», а додатково вводяться «живильні течії» (основний текст, допоміжна інформація тощо), які є важливими для просування основної течії вперед. План має передбачати і продукувати ці зміни і працювати ефективно. Для цього в плані потрібні точки оцінювання, у яких аналізується немовби весь процес діяльності, який, у свою чергу, поділяється на стадії досягнення. Моделлю цього може виступати процес навчання в цілому і дистанційного навчання зокрема. Також у плані мають бути передбачені точки відриву, коли він може докорінно змінитися за різних обставин. Діточки заздалегідь відзначаються у плані.

 Запланована діяльність - це об'єкт майбутнього. Отже, треба передбачати поле діяльності зі всіма його компонентами: суб'єкти діяльності (необхідні риси, інструкції, комунікації), можливі або необхідні технології, ресурси діяльності (люди, час, зусилля, мотивація, технологічні можливості та ін.), майбутній результат і його реалізація. Діяльність - це не просто виконання якихось дій, це насамперед діяльність з планування і організації діяльності, де, до речі, велику роль відіграють не технічні можливості, а особисті можливості сприйняття та мислення. Останнім часом дуже часто при створенні дистанційних курсів використовується термін «діяльнісний підхід», у який вкладається різний зміст. Ми пропонуємо Вам познайомитись з деякими положеннями діяльнісного  підходу, викладеними у роботі Г.О. Основні положення діяльнісного підходу у навчанні

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...