Конструктивізм
Обзор: Отже, конструктивістський педагогічний підхід полягає в тому, що викладач при передачі знань студенту сприяє створенню в останнього особистого навчального середовища за рахунок використання ним свого попереднього досвіду в тому числі.
Просмотр: эта статья прочитана 1621 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Конструктивізм


Конструктивізм  Отже, конструктивістський педагогічний підхід полягає в тому, що викладач при передачі знань студенту сприяє створенню в останнього особистого навчального середовища за рахунок використання ним свого попереднього досвіду в тому числі. Студент у цьому середовищі здійснює активну пізнавальну діяльність, знову-таки передбачену і підготовлену викладачем, що включає конструювання знань і умінь, засвоєння їх у процесі діяльності, присвоєння знань за допомогою їхнього активного дослідження і спільної переробки в спілкуванні з іншими студентами і викладачами. Конструктивістський підхід у дистанційному навчанні має бути присутнім у всіх складових навчальної діяльності: передачі знань студенту, засвоєнні і присвоєнні знань студентом, практичному використанні знань, оцінці якості придбаних знань студентом та оцінці підсумкових результатів навчання викладачем. Останній у цьому процесі формує мислення студента, забезпечує наявність джерел інформації, мотивує і спрямовує розвиток студента.

 Проблема забезпечення умов для конструктивістського підходу і створення студентом особистого навчального інформаційного простору надзвичайно важлива. У цьому випадку технологія насамперед забезпечує вибір інформаційних ресурсів для створення особистого навчального середовища, що визначається передбаченими викладачем варіантними умовами, формами і ситуаціями навчальної діяльності, у тому числі варіативністю:
1).Змісту навчальної інформації і форми її передачі;
2).Інформаційного пошуку як у напрямку системності знань і умінь, так і в забезпеченні їхньої повноти й оптимальності;
3).Планування й організації засобів спілкування у процесі роботи з навчальною інформацією, у тому числі внутрішнього (безпосередньо з джерелами знань) і зовнішнього (одержання знань від тьютора, колег, через засоби комунікації);
4).Вибору можливої стратегії і траєкторії навчальної діяльності;

 Створення варіативності вимагає від викладача різнобічного розгляду можливостей всіх інформаційних носіїв навчального курсу - понять, ключових ситуацій, способів і засобів діяльності та ін. Чим різнобічніше і детальніше буде розроблена запропонована викладачем студенту варіативність розгляду і форми представлення навчальної інформації, тим краще може бути сформований студентом особистий навчальний простір і продуктивніша діяльність у ньому. Викладачеві необхідно також при роботі зі студентом забезпечувати навігацію з інформацією, спрямувати його діяльність у процесі системного оформлення свого інформаційного середовища і наступного використання його для самостійного творчого рішення навчальних задач будь-якої складності.

 Керівні принципи конструктивізму наведені в роботі:

1.Навчання - активний процес.
2.Навчання складається з конструювання сенсу і систем сенсів.
3.Діяльність може бути необхідною але недостатньою.

 Немає обмежень щодо доречності ресурсів. В основі ідеології дистанційного навчання лежить принцип самостійного формування особистістю своїх спрямованих інформаційних просторів, які конструюються нею індивідуально у процесі інтерактивного спілкування і співробітництва з викладачами і студентами, коли взаємодіють особисті погляди, інтерпретація і особистий досвід кожного учасника стосовно оптимальної інформації. При цьому кажуть, що студент вчитеся, а викладач удосконалюється. Конструктивістський простір

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...