Віртуальне навчальне середовище
Обзор: Навчальну діяльність у дистанційному навчанні можна поділити за її функціональним і організаційним призначенням - на змістовну і операційну.
Просмотр: эта статья прочитана 1908 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Віртуальне навчальне середовище


  Навчальну діяльність у дистанційному навчанні можна поділити за її функціональним і організаційним призначенням - на змістовну і операційну. Перша, у свою чергу, складається з етапу зовнішнього сприйняття знакової або іншої інформації і внутрішньої її переробки та присвоєння. Ця діяльність найчастіше називається придбанням знань. Друга - це втілення надбаних знань у практику, придбання умінь та здібностей. Як бачимо, обидві діяльності пов'язані між собою і забезпечують якість та ефективність одна одній. У функції керування входить: формування мислення і діяльності; адаптація; мотивація; варіативність, творча спрямованість і алгоритмізація діяльності; корекція діяльності і змісту; психологічна підтримка; контроль і багато іншого.

 Здійснити такий складний процес здатні тільки підготовлені викладачі. Тому не дивно, що на Заході акцентується увага саме на проблемі підвищення кваліфікації викладачів дистанційного навчання. Керування за допомогою засобів педагогічних технологій може базуватись на:

1)технології конструктивізму: варіативність умов і ситуацій діяльності у навчальній інформації, обраної траєкторії діяльності інформаційного пошуку, напрямку і засобів контролю ефективності навчання та організації і планування засобів спілкування як внутрішнього (через інформацію), так і зовнішнього (тьютор, колеги) засобів комунікації;

2)проблемному навчанні: у передачі інформації (проблемна лекція), у рішенні задач (проблемна постановка, стратегії), у контролі (проблемні питання, тести, стратегії).
Конструктивістський підхід характеризується суб'єкт-суб'єктними стосунками між студентом і викладачем у навчальному середовищі, конструюванням особистої системи смислів, активністю процесу навчання. При цьому навчання виступає як соціальна необхідність, що сприяє інтеграції особистості у суспільстві. Ми приєднуємося до думки Ворда і Тіссена, що конструктивістські теорії навчання звернули увагу на важливість двох вимірів у навчанні: участь студентів у спрямованих пошуках своїх особистих навчальних засобів і способів їхнього досягнення і ролі соціальних взаємодій у процесі навчання (Джордж Хайн, Лесли Коледж, 1991).

 Найкращою формою співробітництва студентів, де викладач залежно від рівня і якості діяльності може виступати як співучасник, коректор або контролер, є малі групи. Причому ми маємо на увазі такі групи (до 3-4 осіб), де зменшена можливість конфліктних ситуацій; регулювання своїх дій збагачується за рахунок конструювання засобів кращого взаємопорозуміння; можливі обговорення отриманої інформації і результатів, проміжних та кінцевих, упродовж роботи, що у свою чергу, підвищує почуття впевненості, збагачує і себе, й інших. Що ж має становити собою дистанційний курс як система, і чим він має стати для учасників процесу навчання по його обидва боки, щоб забезпечити керування їхньою діяльністю і досягти якісного кінцевого результату?

 Це інформаційна змістовна навчальна система, що містить усі необхідні елементи теоретичних і практичних знань, контролю і самооцінки навчальної діяльності, форми організації адаптації, мотивації і творчої спрямованості. При цьому представлення знань у сполученні з їхнім обов'язковим осмисленням і практичним застосуванням складає предмет запланованої пізнавальної діяльності, спрямованої на формування в особистості здатності до самонавчання і накопичення знань протягом усього життя. При цьому в курсі планується відповідне методичне й інструментальне забезпечення, у тому числі технологічні комплекси навчальних засобів, залежно від передбачуваного рівня пізнавальної і практичної діяльності студента. Варіативний і розвиваючий вплив віртуального середовища, що дає можливість відійти від обмеженого і лінійного розгляду будь-якої навчальної інформації, показує індивіду всю можливу широту сприйняття дійсності. Це, у свою чергу, впливає на спрямованість діяльності - пошук нової інформації, що генетично закладений в організації людського організму. Це також сприяє формуванню нового світогляду, що засновано на почутті спільності з навколишнім світом, природою, усім людством. Педагогічний супровід і підтримка дистанційного навчального курсу

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...