Керування курсом
Обзор: У цьому аспекті дистанційне навчання і його методологічна модель - окремий дистанційний курс - це та система, що, завдяки своїм можливостям, архітектурі, спрямованості, суб'єкт-суб'єктним відносинам в умовах спілкування і співробітництва, дозволяє здійснити нерозривний зв'язок викладання і навчання.
Просмотр: эта статья прочитана 969 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Керування курсомКерування курсом   У цьому аспекті дистанційне навчання і його методологічна модель - окремий дистанційний курс - це та система, що, завдяки своїм можливостям, архітектурі, спрямованості, суб'єкт-суб'єктним відносинам в умовах спілкування і співробітництва, дозволяє здійснити нерозривний зв'язок викладання і навчання. Студент як особистість бере участь у процесі виробництва, споживанні, практичній самооцінці і знову виробництві власних знань на необхідному йому рівні і для потреб його діяльності. Такий досить складний спільний процес передачі - обробки - удосконалення - обробки більш високого якісного рівня і нарешті - використання знань у практиці, за твердженнями закордонних авторів, знімає всі бар'єри дистанціонування викладача й студента і перетворює навчальну діяльність на процес взаємного удосконалювання її учасників.

 Система дистанційного навчання має створюватися і керуватися як розгорнута багатофункціональна і багаторівнева структура. Необхідність багаторівневої структури навчальних матеріалів і діяльності обумовлена наявністю груп населення, що бажають одержати ті чи інші види освіти. У силу неоднорідності їхньої базової підготовки передбачається визначений адаптаційний рівень, що призначений для вирівнювання початкових знань. Відмінною рисою такої освіти є віртуальність (індивідуальність, непередбачуваність) траєкторії навчання, яка вибирається із запропонованого викладачем переліку чи конструюється самостійно (залежно від рівня підготовки студента).

 У дистанційному навчанні підлягають керуванню цільова підсистема, що відповідає за кількісні та якісні характеристики, сукупність засобів процесу навчання та підсистема адміністрування навчального процесу, що складається з соціально-педагогічного (спілкування з тьютором, групою, колегою) та загальнопедагогічного керування. Основні функції керування: контроль входу-виходу системи, тобто підвищення ефективності діяльності і якості створюваного особистісного інформаційного середовища кожного слухача; рішення по зворотному зв'язку і керуванню функціонуванням навчального процесу як системи. Ефективність входу-виходу має тривалий еволюційний характер, змінюється від модуля до модуля і регулюється педагогічними і психологічними засобами. Оскільки реакція підсистеми, що керується, має багатовимірний характер, у першу чергу треба звертати увагу на внутрішню і зовнішню динамічну врівноваженість інформаційного простору студента.

 Визначальною відзнакою дистанційного навчання є постійне і різноманітне за формою і за змістом спілкування студентів з координатором курсу - тьютором. Тьютор може вибирати за необхідністю різні форми спілкування, які, на його думку, корисні для активізації навчання у цьому випадку. Розглянемо цільове призначення декількох з них, будь-як прогнозуючи можливі форми втілення: Інформаційні: з метою інформації або методичного керівництва (листи різного змісту, есе, сценарії дискусії у форумі або чаті, додаткові посилання на СЛ). обговорення у групах, практичні завдання з роз'ясненням та ін.).

 Підтримуючі методично і психологічно: з метою адаптації до навчального матеріалу (інструкції, алгоритми та моделі діяльності, обговорення ускладнень та помилок, надання прикладів обробки тексту та виконання практичних завдань з обговоренням, створення підсистеми порівневих контрольних завдань для самотестування із спрямовуючими вказівками та ін.); з метою створення атмосфери мотивації та зацікавленості у пізнавальній діяльності (додаткові матеріали, заходи та приклади, спрямовані на формування самовпевненості у тих, хто навчається). Навігаційні: допомога у виборі з альтернативних, можливих технологій самостійної діяльності, саме такої, що відповідає одночасно і наявним базовим знанням і умінням, і запланованим.

 Діяльнісно-організаційні і формуючі: ті, що дозволяють сконструювати самостійну діяльність (розглянуті зразки, алгоритми, операційний апарат, моделювання процесу діяльності і мисленнєвий експеримент, що дозволяють визначити обсяг потрібних знань для забезпечення плідної діяльності); усі ці заходи формують впевненість людини у самореалізації, умінні планувати свою діяльність, у першу чергу мислення, і визначати необхідний простір знань, у тому числі додаткових (потрібен пошук!), що мають забезпечити ефективно цю діяльність. Контрольно-коригуючі заходи і цілі спілкування спрямовані, в першу чергу, на регулювання процесу навчання, а по-друге, показують автору курсу, або тьютору, ті місця, які вимагають доробки, адаптації, коригування з будь-яких причин, але з метою удосконалення курсу.

 Саме така двостороння взаємодія студента і викладача у напрямку удосконалення навчального курсу дозволяє їм обом як суб'єктам навчального процесу якомога наочніше зменшити відстань один від одного і нарешті скасувати зовсім почуття відчуженості, або дистанційності. Сумісна праця, співробітництво - ось найважливіші умови дистанційного навчання! Контролюючи й оцінюючи вплив поточної ситуації на траєкторію розвитку, варто наділяти підсистему адміністрування свободою у тій мірі, у якій вона буде сприяти рішенню виникаючих проблем без порушення цілісності загальної системи і з досягненням найкращого з можливих у цій ситуації результатів. Педагогічне керування

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...