Керування дистанційним курсом
Обзор: На що спрямоване керування навчальним процесом? Чому дистанційний курс розглядається як багатофункціональна та багаторівнева структура?
Просмотр: эта статья прочитана 1030 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Керування дистанційним курсом


Керування дистанційним курсом  На що спрямоване керування навчальним процесом? Чому дистанційний курс розглядається як багатофункціональна та багаторівнева структура? Які підсистеми підлягають керуванню у дистанційному навчанні?Яким чином відбувається педагогічне керування? Як відбувається керування навчальним процесом у віртуальному навчальному середовищі? Які віртуальні навчальні середовища використовуються на даному етапі розвитку? Що ми розуміємо під рейтинговою оцінкою та рейтингом знань і діяльності взагалі ? Чим вони відрізняються від звичайного оцінювання знань і умінь?

 Чому саме рейтинговий підхід до контролю процесу навчання кращий? Які якості формуються у студента під час рейтингового контролю? Як оцінюється участь студента у дискусії, чаті? Як оцінюються практичні завдання? Як визначається загальний рейтинговий бал? Який вигляд має запрошення до вивчення дистанційного курсу? Як формується група для дистанційного навчання? Для чого створюється список розсилки? У чому полягає особливість першого навчального тижня?Яку інформацію треба дати студенту на першому тижні? Як його навчити спілкуватися з тьютором та студентами? З якою метою проводиться ознайомчий чат ? Як організувати листування студентів у форумі? Яку роль виконує електронна пошта у зворотному зв'язку? Навіщо тьютору вміти оцінювати веб -ресурси?

 У традиційному навчанні керування навчальним процесом найчастіше є зовнішнім з боку викладача, певною мірою примусовим і дисциплінуючим. Лише в деяких технологіях, що були спрямовані на організацію активної самостійної діяльності студента, передбачалось поєднання зовнішнього і внутрішнього керування як необхідної компоненти, що має сприяти і допомагати конструювати студентові цю діяльність. Так, наприклад, у процесі програмованого навчання викладач вчасно оцінював результат навчальної діяльності і в разі необхідності спрямував студента на додаткові заняття з навчальним матеріалом. Це є найпростішим прикладом змістовного керування. При діяльнісному підході викладач допомагає вибрати чи сформувати особистісну систему самостійної діяльності - орієнтовну основу дій  і супроводжує цю діяльність, даючи студентові можливість критично її оцінити і вдосконалити.

 У методиці розвиваючого навчання викладач теж супроводжує процес навчальної діяльності. Він показує студентові її доцільність та можливі позитивні риси і здобутки, прагнучи при цьому сформувати у нього здатність до самостійного планування і відтворення процесу навчання . У методичному забезпеченні проблемного та евристичного навчання до вже названих напрямків керування навчальною діяльністю додається сумісний з викладачем аналіз можливостей навчального матеріалу. Аналізи гіпотез та питань-підказок створюють атмосферу мисленнєвого експерименту та націлюють на активізацію самостійної пізнавальної діяльності студентів. Як бачимо, у кожному разі керування спрямоване на підтримку і розвиток певної навчальної діяльності, у тому числі самостійної.

 Зараз багато хто вже розуміє, що дистанційне навчання це не просто нова форма навчання, що викликана, з одного боку, зростаючим впливом комунікаційних технологій на всі аспекти розвитку сучасного суспільства, і з іншого необхідністю освітніх організацій якимось чином реагувати на соціальні й особистісні зміни, що відбуваються нині. Це більш глибоке явище, яке необхідно водночас особистості для її ефективної участі і самореалізації в житті сучасного суспільства та цьому суспільству для успішного функціонування і розвитку в інформаційному просторі. Знання стали продуктом і товаром, у виробництві якого освітні заклади беруть участь нарівні з підприємствами. При цьому значно зростає роль таких критеріїв оцінки діяльності, як якість знань та їхня мобільність. Керування курсом

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...