Вимоги до дистанційного курсу
Обзор: Дистанційний курс повинен мобілізувати знання та досвід студента. Вивчення мети і достатнього подання.
Просмотр: эта статья прочитана 1829 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Дистанційний курс  Дистанційний курс повинен мобілізувати знання та досвід студента. Вивчення мети і достатнього подання. Мета будь-якого дистанційного курсу може бути загальна і окрема. Загальна мета передбачає ознайомлення з певним обсягом навчальної інформації і виконання запропонованих практичних завдань, що передбачені програмою. Це традиційний підхід і він не потребує окремих пояснень. Згідно з намірами і кваліфікацією викладача вивчення курсу може відбуватися на різних рівнях засвоєння і пізнавальної діяльності.

 Окрема мета передбачає не тільки загальний підхід, але й індивідуальну роботу з кожною особистістю задля формування у неї заздалегідь передбачених особистих та професійних якостей. Вона може бути поставлена і досягнута і в разі цілком загального спрямування дистанційного курсу. Це може відбутися через спеціально заплановану діяльність тьютора і використання ним можливостей віртуального навчального середовища. У цьому випадку тьютор здійснює авторизоване впровадження навчання за курсом.

Принцип 1. Вивчення мети частина навчального плану проекту. Коли вона визначена, то має бути доступною та зрозумілою студентам.

Принцип 2. Певні навчальні дії мають бути спрямовані на забезпечення студентів необхідними навичками, знаннями та вміннями. Зміст курсу має бути послідовним і структурованим, щоб дозволити студентам досягти мети навчання.

Принцип 3. Оцінка виконання має бути спрямована на визначення мети вивчення, тому що вона забезпечує основу вибору навчальних стратегій.

Принцип 4. навчальний проект та розвиток підтримки мають включати широкий обсяг послуг для викладачів у створенні та підготовці навчальних матеріалів для дистанційного навчання.

Взаємодія.
Взаємодія передбачає не тільки обмін інформацією, а й обмін своїм досвідом, оцінкою доречності і достатності інформації, можливість запропонувати свою стратегію, оцінку ситуації та ін. Взаємодія і співпраця - це певні моделі використання мислення і досвіду декількох осіб у сукупності (один з прикладів - мозковий штурм). Це значно збагачує можливості, у тому числі варіативність інформації і кожної особистості зокрема. Крім того, це створює атмосферу дружнього інтерфейсу і можливої самооцінки завдяки співпраці з іншими над спільними проблемами. Це позитивно впливає на мотивацію до діяльності і почуття самодостатності кожного особисто.

Вимоги до дистанційного курсу.
Навчальна діяльність у процесі роботи з дистанційним курсом може бути представлена у певній системі, а саме:
-сприйняття навчальної інформації, визначення її смислу, обмірковування і розуміння;
-співставленим теоретичних матеріалів зі змістом, потрібним для обґрунтування можливої або запропонованої практичної діяльності, щодо їхньої корисності, досконалості і достатності;
-пошук додаткових необхідних матеріалів, що мають забезпечити практичну діяльність, з одночасною систематизацією наявних матеріалів; створення операційного апарату діяльності;
-застосування створеного апарату для розв'язання практичних завдань; аналіз діяльності щодо її рівнів виконання (за зразком, репродуктивна, частково-пошукова, дослідницька);
-визначення особливостей здійснення кожного рівня діяльності, оцінка своєї підготовки і здатності до певного рівня діяльності; самоконтроль, висновки;
-планування та розробка стратегії переходу на вищий рівень діяльності, самооцінка своїх знань та вмінь; обговорення можливих послідовних переходів у групах та з тьютором;
-здатність до планування, обмірковування, обговорення та здійснення потрібних практичних дій, аналітичне порівняння можливих ситуацій діяльності;
-використання спілкування та співпраці на всіх етапах навчальної діяльності.

 Такий системний аналіз навчальної діяльності показує, що у плануванні навчального курсу повинні обов'язково враховуватися заходи активізації пізнавальної діяльності. Дистанційний курс повинен мотивувати студента, мобілізувати його знання та досвід, враховувати здібності студента, передбачати різні стилі навчання, стимулювати активну участь, мати дієспроможний зворотний зв'язок для оцінки прогресу студента. У роботі пропонується п'ять категорій, за якими визначається якість програми. Вивчення мети і достатнього подання

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...