Викладач повинен
Обзор: Викладач для формування різнобічного мислення повинен розвивати у студента гнучкість і здатність до використання всіх трьох способів отримання й обробки інформації.
Просмотр: эта статья прочитана 1310 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Викладач повинен  Викладач для формування різнобічного мислення повинен розвивати у студента гнучкість і здатність до використання всіх трьох способів отримання й обробки інформації. Одержавши дані тестів щодо визначення каналів сприйняття, необхідно усвідомити свої переваги в сприйнятті інформації, а потім прагнути збалансувати всі три види. Для цього можна використовувати діалоги самодопомоги, де використані слова, характерні для візуального, аудіального і кінестетичного типів обробки інформації. Кожен з нас має свої здібності до різних способів чуттєвого сприйняття.

 Нижче наведені деякі речення, які всі ми використовуємо час від часу і які дають нам ключі до розуміння наших індивідуальних переваг:Синестезія - це здатність переключатися з одного почуття на інше в процесі мислення. Наприклад, звуки можуть викликати зорові образи або кольори, які, у свою чергу, виливають на настрій. Ця здатність звичайно виявляється автоматично, але можна її посилити простими діями, що підсилені спрямованими словами або засобами. Навчання як процес буде легким і природним, якщо відкрити у собі допитливість. У візуала їй сприяють цікаві ілюстрації, схеми, діаграми, приємні для погляду. Увагу та цікавість аудіалів привертають музика, що стимулює діяльність, і незвичні звуки, що супроводжують появу будь-якої інформації. Для кінестетиків підтримка цікавості та інтересу краще за все відбувається, якщо їм запропонувати щось зробити самотужки, наприклад, побудувати схему або діаграму.

 Щоб підтримати інтерес слухачів, викладачі мають поєднувати різні стилі навчання. Але треба пам'ятати, що немає чистих візуалів, аудіалів або кінестетиків. Багаторічні спостереження виявили, що майже 60% людей є візуалами, 35%  кінестетиками і тільки 1% аудіалами. Ми завжди користуємось всіма видами чуттів. Просто який-небудь спосіб сприйняття ми звикли вважати зручнішим. Щоб вирватись з відокремленості стереотипів, слід ризикувати, експериментувати та відкривати нові можливості. Треба пам'ятати, що метою дистанційного навчання, як і будь-якого навчання взагалі, є самовдосконалення. З'ясовано, що спроможність запам'ятати інформацію, якщо вона нецікава (або запропонована діяльність нецікава), наближається до нуля. Як можна це подолати? Дуже просто - використовуючи розподілене повторення. У дистанційному навчанні при наданій свободі часу ми можемо використовувати його ефективніше, вдосконалюючи окремі фрагменти своєї діяльності поступово крок за кроком.

 При цьому дуже корисно обмірковувати заздалегідь послідовність діяльності або достатність отриманих навчальних матеріалів, використовуючи суто позитивні настанови і силу мислення. Деякі психологи вважають, що 5 хвилин візуалізації коштують двох годин реальної діяльності. Викладачі повинні розуміти, що у дистанційному навчанні найважливішою перевагою слухача є гнучкість розуму та його здатність до змінювання. Доведено, що при повному заглибленні у відтворювану діяльність можливість воскресити у пам'яті отриману інформацію значно зростає. Перифразуючи Альберта Ейнштейна, можна сказати, що знання - це не просто колекціонування інформації, але й усвідомлення, де її можна знайти. Стилі мислення (щодо його організації)

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...