Технічна функція тьютора
Обзор: Тьютор наводить детальний навчальний план та щотижневі інструкції для роботи групи. Технічна функція тьютора це допомога у використанні ІКТ, вирішення системних проблем, діагностика та роз'яснення проблем, з якими стикається студент, повідомлення про режим роботи сервера, роз'яснення системних обмежень.
Просмотр: эта статья прочитана 842 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Технічна функція тьютора


Технічна функція тьютора  Тьютор наводить детальний навчальний план та щотижневі інструкції для роботи групи. Технічна функція тьютора це допомога у використанні ІКТ, вирішення системних проблем, діагностика та роз'яснення проблем, з якими стикається студент, повідомлення про режим роботи сервера, роз'яснення системних обмежень. Діяльність тьютора є зразком системної організації процесу навчання, яка передбачає поєднання сприйняття наданої теоретичної інформації з переробкою її на особисті знання, а також якомога можливе поширення та поглиблення цих знань (завдяки аналізу та пошуку) з практичним використанням їх і удосконаленням студентами свого досвіду.

 У дистанційному навчанні цей процес передбачає не тільки опанування наданого матеріалу, але й формування на цій основі пізнавальних та творчих здібностей особистості, зокрема, різних заходів творчого, або горизонтального мислення. Метою є особистий розвиток людини, яка навчається, що забезпечуватиме їй можливість навчатися та вдосконалюватися протягом всього життя. Отже, тьютор як керівник цього процесу несе інтелектуальну і моральну відповідальність за якісні результати навчання. При цьому слід звернути увагу на своєрідність навчального дистанційного процесу.

 У першу чергу, дистанційний курс поєднує в собі цілісний комплексний погляд на предмет навчання, який розкривається через дослідження його складових. Сукупність останніх у цілому в процесі взаємодії і створює систему, яка у навчанні є мережею, де тісно переплетені сутність (зміст, структура, обсяг, кількість) з формою (модель, порядок, якість). Представлення цієї інформаційної навчальної мережі та координуюча діяльність тьютора, що забезпечує функціонування дистанційного курсу як цілого, спрямовані на виконання екологічної та гуманістичної функцій процесу навчання як мережі. Адже відбувається постійна взаємодія кожного учасника процесу (студент, група, тьютор як вузли мережі з їхніми власними можливостями, здібностями, досвідом) зі всією мережею. Це значно поширює можливості як особистого розвитку, так і впливу особистості на інші суб'єкти мережі.

 Як бачимо, дистанційний курс і діяльність тьютора з його впровадження є розвиненою системою, діяльність якої має бути забезпечена дотриманням певних умов. Перш за все, спостерігаються зміни у цілях навчання, а саме:
• установка на формування системного мислення, яке має визначати нові, динамічні та гнучкі характеристики знань та вмінь;
контекст навчання - це не тільки знання про зміст предмету, що вивчається, але й методологічні знання про діяльність, що створює знання, способи її організації, напрямки (процедури) системного дослідження предмету та ін.;
• опора методів навчання на орієнтовно-дослідницьку діяльність на основі системного аналізу об'єкта та виявлення особливостей існування та поведінки понять у певних ситуаціях;
• нові функції навчальних засобів щодо організації та керування діяльністю на всіх етапах навчального процесу; зміна оцінювальної параметристики засвоєних знань, умінь та сформованих здібностей.
Обов'язки та підготовка тьютора

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

 Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...