Модель тьютора
Обзор: Для організації дистанційного навчання в навчальному закладі дуже важливо мати модель тьютора. Деякі вимоги до нього можна знайти у роботі, де вказується, що тьютор повинен
Просмотр: эта статья прочитана 1176 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Модель тьютора  Для організації дистанційного навчання в навчальному закладі дуже важливо мати модель тьютора. Деякі вимоги до нього можна знайти у роботі, де вказується, що тьютор повинен:
1.Вміти інтегрувати очні і дистанційні форми навчання;
2.Знати особливості проведення теле- і відсоконференцій, форумів; %
3.Вміти створювати веб-сторінки;
4.Володіти навичками інформаційної навігації;
5.Вміти працювати з інформаційними ресурсами (базами даних, інформаційними службами);
6.Знати основи телекомунікаційного етикету;
7.Володіти конкретним інформаційно-освітнім середовищем;
8.Активно використовувати комунікативні можливості комп'ютерних мереж для організації плідного спілкування між учасниками навчального процесу;
9.Вміти подати навчальний матеріал так, щоб забезпечити ефективну, індивідуальну, незалежну від місця і часу, роботу студента;
10.Знати особливості самостійної діяльності студентів у мережі в процесі дистанційного навчання;
11.Володіти методикою формування системного мислення, у тому числі критичного мислення, а також рефлексії у студентів як засобу оцінювання своєї діяльності з метою подальшого вдосконалення;
12.Знати факти, які стимулюють активізацію діяльності студентів у мережі, і вміти ними користуватися в процесі дистанційного навчання;
13.Вміти проводити психолого-педагогічне тестування і поточну діяльність студентів;
14.Вміти попереджувати і розв'язувати конфліктні ситуації;
15.Знати активні методи навчання (навчання у співробітництві, метод проектів, різнорівневе навчання, дослідницькі, пошукові методи та ін.);
16.Вміти проводити рольові мережеві ігри;
17.Знати основні принципи функціонування телекомунікаційних систем;
18.Знати індивідуальні стилі навчально-пізнавальної діяльності студентів;
19.Вміти організувати і провести телекомунікаційний проект;
20.Вміти користуватися комплексом послуг, які надаються середовищем;
21.Вміти, якщо не створювати курси, то хоча б коригувати вже наявні згідно з новими вимогами навчального процесу.

 Як бачимо, майже половина з наданих вимог стосується використування ІКТ у навчанні, і, на жаль, значно меншу увагу приділено суб'єкт-суб'єктним стосункам у процесі навчання, педагогічним підходу і підтримці, можливостям спілкування, адаптації і мотивації навчання, керуванню. Це характерно, як вже раніше зазначено, для поглядів на дистанційне навчання як на форму, Мі і и же цілком залежну від ефективності ІКТ. Додатковими вимогами, які необхідні при організації роботи і керування навчальною діяльністю, є:

- простота і легкість спілкування з дорослими студентами, знання їхніх особистих потреб, матеріального становища та соціальної самовизначеності;
- здатність не тільки працювати в колективі, але й співпрацювати, а, в разі необхідності, і визначати сумісну стратегію діяльності і переконувати в її доцільності;
- знання предметної галузі, методів її викладання і можливостей активізації навчальної діяльності;
- відкритість для нових ідей, перспектив;
готовність опановувати, пропонувати і використовувати нові технології та методи навчання;
спрямованість на удосконалення технологій згідно з вимогами інформації, контексту, діяльності і складу тих, хто навчається;
- здатність не тільки збалансувати вимоги дисциплін з потребами студентів, але й показати студентам їхні особисті можливості стосовно наданої навчальної інформації;
- здатність і розуміння необхідності постійно обговорювати потреби студентів для подальшого вдосконалення дистанційного навчання і надавати їм всю необхідну допомогу. Функції тьютора

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

 Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...