Синтетичні й аналітичні розходження
Обзор: Синтетичні й аналітичні розходження - це друга важлива область когнітивних стилів учнів у системі ЕЛКО. Ці розходження стосуються спрямованості дій на об'єднання або, навпаки, роздроблення нової інформації в процесі її розумової обробки.
Просмотр: эта статья прочитана 1166 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Синтетичні й аналітичні розходження

Синтетичні й аналітичні розходження  Синтетичні й аналітичні розходження - це друга важлива область когнітивних стилів учнів у системі ЄЛКО. Ці розходження стосуються спрямованості дій на об'єднання або, навпаки, роздроблення нової інформації в процесі її розумової обробки. Синтетики, осмислюючи нову інформацію, поєднують, синтезують усі наявні в них компоненти знання про предмет; аналітики розчленовують і досліджують, аналізують предмет пізнання за його складовими. Синтетики - учні, що творять з частин ціле. Вони з легкістю знаходять зв'язки і поєднують те, що немовби неможливо об'єднати. Це допомагає їм створювати нові інтелектуальні моделі або конструкції. Синтетичний стиль має кілька характеристик:


1.Побудова гіпотези на базі досвіду або просто інтуїтивно.
2.Процес діяльності неусвідомлений; продукт осмислений.
3.Синтетичні учні йдуть від внутрішнього осмислення предмета до його конструкції.

 Синтетичні учні, знайомлячись з новою інформацією при читанні, негайно використовують усі наявні в них знання і думки і, обробляючи нову інформацію тільки укупі з ними, приходять до нових ідей. На цьому етапі вони використовують конструктивний підхід до осмислення і діяльності. Але, на жаль, після завершення цього процесу деталі і частини вже не мають для цих учнів ніякого значення, і вони, як правило, не пам'ятають, які з ідей, що прийшли їм у голову під час читання, є їхніми власними, а які - запозиченими в інших. Деталі і окремості, нерозрізнено з'єднані в роботі синтетично мислячого учня, виявляються важкими для розподілу. Аналітики це учні, що розбивають ціле на складові його частини. Вони прекрасно справляються з безліччю складових частин цілого і прагнуть розглянути дрібні нюанси у будь-якій картині. Вони легко знаходять розходження у, здавалося б, найнерозрізненіших предметах. Аналітичний спосіб як стиль мислення містить:


1.Підтвердження гіпотези;
2.Осмислений процес діяльності;
3.Взаємообумовлені процес і продукт діяльності;
4.Аналіз конструкції предмета, що приводить до його внутрішнього осмислення.
Аналітичний стиль мислення виявляє себе в манері учнів розділяти на частини будь-яке завдання. У цьому випадку ми маємо справу з проблемним підходом до діяльності з використанням експерименту у думках. Цікаво, що саме поєднання цих двох стилів, синтетичного і аналітичного, і є найкращим способом діяльності при її нестандартній, творчій спрямованості.

Порівняльні і підсилювальні розходження.

 Порівняльний і підсилювальний стилі характеризують шляхи сприйняття і запам'ятовування інформації в процесі її когнітивної обробки. Пізнаючи нове, порівнювані немовби поєднують разом абсолютно різну, отриману з найрізноманітніших джерел інформацію. Приміром, покажіть їм два фрукти: яблуко й апельсин, і вони побачать «фрукт». Порівнювані інстинктивно видаляють усі детальні відмінності, надаючи перевагу спільному. Аналіз протиставлення й аналогії важко вдається їм, тому що грунтується на відмінності. Якщо учню-порівнювачу дати два завдання порівняльного типу: одне - на опис розходжень, а інше на опис спільного між двома об'єктами, то, мабуть, він одержить дві полярно протилежні оцінки за свою працю.

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Дистанційний курс на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...