Е - навчання
Обзор: Е - навчання - це форма, що існує у вигляді комплексу певних прояв педагогічних, інформаційно-комунікаційних, еволюційних, дистанційних та інших технологій, цінного навчання.
Просмотр: эта статья прочитана 1470 раз

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

Е - навчання  Е - навчання - це форма, що існує у вигляді комплексу певних прояв педагогічних, інформаційно-комунікаційних, еволюційних, дистанційних та інших технологій, цінного навчання і при цьому необхідно з'ясувати зміст і спрямованість цих технологій, а також всі можливі умови здійснення навчальної діяльності і формування людини як активного її суб'єкта. Це інформаційні технології, що забезпечують спілкування з навчальною інформацією, її переробку, варіантну передачу і т. д., та телекомунікації, які відповідають за результативний зворотний зв'язок. І ті, і інші діють у постійному взаємозв'язку та взаємодоповненні.

 Їхнє ефективне здійснення забезпечується використанням усіх творчих наробіток педагогіки та психології, спрямованих на формування інтелектуальної активності людини. Отже, дистанційне навчання це форма. Чому не можна сказати, що це освітня технологія? Тому, що тут потрібен цілий комплекс технологій розвитку і вдосконалення різних складових навчального процесу, які використовуються у взаємозв'язку та взаємовпливі. Спільна дія цих технологій має дуже складний і гнучкий характер. Вона не може бути забезпечена просто сумою технологій. Специфіка полягає в тому, що технології підключаються до процесу в потрібний час за результатами спостереження навчального процесу викладачем. Які саме технології мають бути залучені (крім інформаційно- комунікаційних технологій, що в основному відіграють роль допоміжних засобів або інструментів)?

 Перш за все, це технології підготовки інформації до передачі: підготовка тексту, структурування та інші засоби організації, засоби забезпечення кращого сприйняття та більш глибокого розуміння тексту; технологія застосування спілкування з текстом, яка передбачає насамперед формування у студента певних пізнавальних стратегій, що мають використовувати відомі засоби організації спілкування - організацію питань, обговорення, діалогу та ін. Нарешті моделювання експерименту у думках і стратегії мислення взагалі. Майбутній прогрес е-навчання буде йти краще через розуміння динаміки навчального процесу ніж через вплив технологій.

 На етапі практичної діяльності мають бути залучені різні технологічні заходи залежно від комплексності поданих до розв'язання проблем. Перед тим, як проектувати процес навчальної діяльності, студенту належить показати зразки різних підходів до розумової діяльності, або стилів: індуктивний, дедуктивний, моделювання та ін. Студент відчуватиме, що існує здебільшого декілька способів розв’язання, і людина може вибрати з них принадніший для себе, хоча найімовірніше, ним буде оптимальний спосіб дії. Слід пам'ятати також, що залежно від стилю сприйняття і роботи з інформацією у людей можуть різнитися особистісні технології навчання, але, у кожному випадку, люди можуть проаналізувати обставини діяльності і зробити особистий альтернативний вибір. Це робить процес мотивованим особисто і формує почуття самовпевненості у студента.

 По-друге, це технології роботи із слухачами, що ними повинен оволодіти викладач. Сюди входять педагогічні, психологічні методи і засоби, засоби мовного задіяння, бо атмосфера спілкування має бути активною і пізнавальною, щоб інтерес до навчання постійно підтримувався і не вщухав. Не слід також забувати змістовні засоби контролю, адже саме контроль показує, в першу чергу, слухачеві, чого він досяг, і мотивує на подальшу діяльність. Контроль не має бути лише статистичним засобом, необхідна його інформативність. До речі, контроль теж треба розглядати системно, враховуючи його функції і влучне їх використання, організаційні та змістовні форми тощо. Треба розуміти, що саме контроль є основним засобом керування навчальним процесом.

 Отже, потрібно проаналізувати, які саме процеси діяльності у навчанні мають бути керованими і як саме, заздалегідь передбачити і сконструювати систему засобів, що допомагатимуть спрямовувати навчання у потрібне русло і забезпечувати необхідну якість результатів. По-третє, певні технології треба враховувати в процесі спілкування і співробітництва. Вони різноманітні, починаючи з мистецтва ставити запитання і до врахування стилю сприйняття окремої людини. У мовному спілкуванні, яке, до речі, вивчає теорія  мовного задіяння, є свої закони, принципи, закономірності, які треба враховувати для того, щоб ніякі психологічні бар'єри, ретро- погляди не заважали людині вдосконалювати себе як особистість.

 Отже, ми побачили, якими складними, самодостатніми, здатними до постійного розвитку є структура, сутність і комплекс технологічних засобів, що їх залучає дистанційне навчання. Саме це дає підставу стверджувати, що воно є сучасною формою освіти, що відповідає вимогам суспільства. Воно також є формою майбутнього, бо за умов постійного розвитку і розвинення буде тільки вбирати в себе досягнення нових технологій та інноваційні пропозиції. Аналіз існуючих досліджень  показує, що між традиційним та дистанційним навчанням немає різниці. У той же час традиційне сприймається, як більш організоване та забезпечене. Тому організація дистанційного навчання часто вимагає підвищення кваліфікації викладача.

Источник: "Дистанційний навчальний процесс" за редакциєю В.Ю Бикова та В.М. Кухаренка.

Зразок роботи тьютора на - http://dm.bcoreanda.com

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...