Теорема про зміну моменту кількості руху
Обзор: Кінетичним моментом або головним моментом кількостей руху механічної системи відносно центру називають вектор, який дорівнює геометричній сумі моментів кількостей руху всіх матеріальних точок системи відносно цього ж центру.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 9137 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

    Момент кількості руху точки М відносно центру О це вектор, який спрямований перпендикулярно площині, що проходить через вектор кількості руху та центр О в той бік, звідки вектор відносно центра О видно спрямованим проти стрілки годинника.
    Теорема (відносно центру).
Похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно деякого нерухомого центру дорівнює геометричній сумі моментів сил, діючих на точку, відносно того ж центру.
     Теорема (відносно осі).
    Похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно деякої нерухомої осі дорівнює алгебраїчній сумі моментів сил, діючих на точку, відносно цієї ж осі.
     Закони збереження моменту кількості руху.
    1. Якщо лінія дії рівнодіючої прикладених до матеріальної точки сил увесь час проходить через деякий нерухомий центр, то момент кількості руху матеріальної точки залишається постійним.
    2. Якщо момент рівнодіючої прикладених до матеріальної точки сил відносно деякої осі весь час дорівнює нулю, то момент кількості руху матеріальної точки відносно цієї ж осі залишається постійним.
    Кінетичним моментом або головним моментом кількостей руху механічної системи відносно центру називають вектор, який дорівнює геометричній сумі моментів кількостей руху всіх матеріальних точок системи відносно цього ж центру.
    Кінетичним моментом або головним моментом кількостей руху механічної системи відносно осі називають алгебраїчну суму моментів кількостей руху всіх матеріальних точок відносно тієї ж осіПроекція кінетичного моменту механічної системи відносно центра О на ось, яка проходить через цей центр, дорівнює кінетичному моменту системи відносно цієї осі.
     Теорема про зміну головного моменту кількостей руху системи
(відносно центру) – теорема моментів. Похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякого нерухомого центру геометрично дорівнює головному моменту зовнішніх сил, діючих на цю систему, відносно того ж центру.
    Теорема про зміну кінетичного моменту механічної системи (відносно осі).
Похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякої осі дорівнює головному моменту зовнішніх сил відносно цієї ж осі. Теорема моментів має велике значення при вивченні обертального руху тіл та дозволяє не враховувати наперед невідомі внутрішні сили.
    Закони збереження кінетичного моменту механічної системи.
1. Якщо головний момент зовнішніх сил відносно деякого нерухомого центру весь час дорівнює нулю, то кінетичний момент механічної системи відносно цього центру величина стала.
2. Якщо головний момент зовнішніх сил відносно деякої осі дорівнює нулю, то кінетичний момент механічної системи відносно цієї ж осі величина стала.
    Для системи, що обертально рухається навколо нерухомої осі   (або осі, яка проходить через центр мас), кінетичний момент відносно осі обертання дорівнює добутку моменту інерції відносно цієї осі на кутову швидкість.
    Кінетична енергія це здатність тіла долати перешкоджання під час руху. Кінетичною енергією матеріальної точки називається скалярна величина, яка дорівнює половині добутку маси точки на квадрат її швидкості.
 Кінетична енергія:
- характеризує і поступальний і обертальний рухи;
- не залежить від напрямку руху точок системи і не характеризує зміну цих напрямків;
- характеризує дію і внутрішніх і зовнішніх сил.
    Кінетична енергія системи дорівнює сумі кінетичних енергій складових тіл системи. Кінетична енергія залежить від виду руху тіл системи. Теорема Кьоніга (про кінетичну енергію системи). Кінетична енергія механічної системи дорівнює сумі кінетичної енергії центра мас системи, маса якого дорівнює масі системи, і кінетичної енергії системи у її відносному русі відносно центра мас. Зміна кінетичної енергії механічної системи на деякому переміщенні дорівнює алгебраїчній сумі робот внутрішніх та зовнішніх сил, діючих на матеріальні точки системи на тому ж переміщенні.
     Теорема про зміну кінетичної енергії незмінної механічної системи:
Зміна кінетичної енергії незмінної системи на деякому переміщенні дорівнює сумі робот зовнішніх сил, діючих на точки системи на тому ж переміщенні.
 

Размер 196kb

 

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...