Розрахунок на міцність при дії циклічних навантажень
Обзор: Багато деталей працюють в умовах, коли напруження в них періодично змінюють свою величину, наприклад при багатократному згині дроту верхні волокна його перемінно знаходяться або у стані розтягу, або у стані стиснення. Дріт через декілька циклів згинань руйнується.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 5620 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

    Багато деталей працюють в умовах, коли напруження в них періодично змінюють свою величину, наприклад при багатократному згині дроту верхні волокна його перемінно знаходяться або у стані розтягу,  або у стані стиснення. Дріт через декілька циклів згинань руйнується.
    Однократна зміна напружень має назву цикл.
Матеріали, які тривалий час піддавалися дії змінних навантажень, можуть руйнуватися при напруженнях менших ніж границя міцності чи навіть плинності. Руйнування настає у результаті розвитку та поступового збільшення тріщин та має типічний крихкий характер (без помітних деформацій), що підсилює небезпеку такого руйнування.  Це явище має назву втома матеріалів.
    Для забезпечення надійності машин необхідно виконувати розрахунки на витривалість. Витривалість – це спроможність матеріалів протидіяти зовнішнім циклічним навантаженням не руйнуючись. Як  правило мікротріщини виникають у зонах концентрації напружень.
    Концентрація напружень – це різке підвищення напружень у зоні концентраторів напружень (отворів, різкої зміни поперечного перерізу, галтелей, виточок, шпонкових пазів, посадок з натягом тощо).
    При розрахунку необхідно насамперед встановити характер циклу навантажень.
Цикли  змінних напружень характеризуються:
1)максимальним напруженням
2) мінімальним напруженням    
3) середнім напруженням
4) амплітудою циклу
5) коефіцієнтом асиметрії циклу    
    Фактори, що впливають на  границю витривалості
1) Концентрація  навантажень.
2) Абсолютні розміри (чим більші розміри, тим менше границя витривалості)
3) Якість поверхні(погана обробка знижує границю витривалості)
    Шляхи підвищення границі витривалості.
Для підвищення границі витривалості застосовують конструктивні та технологічні засоби.
Конструктивні засоби:
1) Отвори необхідно розташовувати у зоні мінімальних напружень (навантаження).
2) У зоні різкої зміни поперечного перерізу необхідно мати плані переходи.
Технологічні засоби:
1) Підвищення чистоти обробки поверхні, особливо у зоні концентрації напружень.
2) Дробіструйна обробка металів.
3) Накатування деталей спеціальним роликом.
     Визначення напружень при коливаннях та дії ударного навантаження
Напруження, які виникають при коливаннях деталей, можуть в багато разів перевищувати за своєю величиною напруження від дії статичного навантаження.
Розрахунок деталей на динамічне навантаження складніше, ніж розрахунок на статичне навантаження (більш складні методи визначення внутрішніх зусиль та напружень, визначення механічних властивостей матеріалів при динамічних навантаженнях – пластичні матеріали можуть працювати як крихкі).
    Для визначення динамічного коефіцієнту треба знати максимальну амплітуду коливань. Вона знаходиться вирішенням диференційного рівняння коливань.
Найбільшу небезпеку є коливання, коли частота власних коливань співпадає з частотою амплітудних коливань. Це явище має назву – резонанс (для запобігання під опори підставляють пружини або ресори). Амплітуда коливань може досягнути нескінченості.

 

Размер 891 kb

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...