Згин
Обзор: Згин виникає при навантаженні брусу силами, які перпендикулярні його повздовжній осі, і парами сил, які діють у площинах, що проходять через цю вісь.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 6414 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

    Згин виникає при навантаженні брусу силами, які перпендикулярні його повздовжній осі, і парами сил, які діють у площинах, що проходять через цю вісь. Згином будемо називати такий вид деформації брусу, при якому в його поперечних перерізах виникають згинаючі моменти.
    Якщо згинаючий момент в перерізі є єдиним силовим фактором, а поперечні і повздовжні сили відсутні, згин має назву чистий згин. Дуже часто у перерізі брусу виникають поперечні сили, тому такий згин називають поперечним. Брус, який працює на згин, називають балкою.
Балку, яка згинається під дією зовнішніх сил, розсікти площиною перпендикулярною до її повздовжньої осі, то у кожній точці перерізу як результат згину діють нормальні  та дотичні  напруження.
    Згинаючий момент у поперечному перерізі чисельно дорівнює сумі моментів зовнішніх сил, які прикладені до відсіченої  частини балки, відносно центра її ваги.
Поперечна сила в перерізі чисельно дорівнює сумі проекцій зовнішніх сил, які прикладені до відсіченої частини балки, на вісь, що перпендикулярна її повздовжній осі.
Пройняте наступне правило знаків. Диференційні залежності при згині.
Згинальний момент, поперечна сила та інтенсивність розподіленого навантаження пов’язані наступними залежностями (залежностями Д.Н.Журавського):
 Висновки:
1)    Якщо на деякій ділянці балки відсутнє розподілене навантаження (q=0), то  епюра Q – пряма, паралельна до осі абсцис (Q=const), а епюра М на цій ділянці нахилена пряма.
2)    Якщо на деякій ділянці є рівномірно розподілене навантаження, то епюра Q – нахилена пряма, паралельна до осі абсцис (Q=const), а епюра М – парабола.
3)    Якщо на деякій ділянці балки:
Q > 0, то згинаючий момент зростає,
Q < 0, то згинаючий момент убуває,
Q = 0, то згинаючий момент постійний
4)    Якщо поперечна сила, змінюючись за лінійним законом, проходить через нульове значення, то у відповідному перерізі згинаючий момент матиме екстремум.
5)    Під зосередженою силою на епюрі Q утворюється стрибок на величину прикладеної сили, а на епюрі М – різка зміна кута нахилу суміжних ділянок.
6)    В перерізі, де прикладена пара сил, епюра М матиме стрибок на величину моменту пари. На епюрі Q це не відбивається.
7)    Якщо рівномірно розподілене навантаження  напрямлено униз, тобто  (друга похідна, яка характеризує кривизну лінії М від’ємна), епюра М звернена опуклістю вгору, назустріч навантаженню.

Размер 2 754 kb

каталог сайтів

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...