Зсув
Обзор: Зсув – такий вид навантаження, при якому один переріз стрижня зміщається відносно другого, а відстань між ними не змінюється.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 4101 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

 Зсув – такий вид навантаження, при якому один переріз стрижня зміщається відносно другого, а відстань між ними не змінюється. Зсув може бути викликаний дією двох рівних, паралельних та протилежно напрямлених сил, розташованих на  близькій відстані одна від одної перпендикулярно до осі стрижня. Деталі, які служать для з’єднання елементів металоконструкцій, механізмів та машин – заклепки, болти, шпильки, зварні шви тощо, сприймають навантаження, перпендикулярні до їх повздовжньої осі, тобто зазнають зсув.

У внутрішньому перерізі при зсуві виникає  один силовий фактор – перерізуюча сила Q. Дотичні напруження  лежать у площині перерізу. У випадку недостатньої міцності  відбувається перерізування деталей. Кажуть, що деталі працюють на зріз, і дотичні напруження називають напруженнями зрізу. При зсуві одна площина зміщується відносно іншої. Ступень зміщення характеризується абсолютним зсувом S, який залежить від відстані h між перерізами. Відносний зсув дорівнює кутовому переміщенню повздовжнього волокна елементу – куту зсуву. Між кутом зсуву та дотичним напруження  існує пряма пропорційність – закон Гуку при зсуві: де G – пружна постійна матеріалу, модуль зсуву (модуль Юнга другого роду). Величина абсолютного зсуву: де GA – жорсткість при зсуві. Між модулем повздовжньої пружності Е та модулем зсуву G є залежність. Для сталі  = 0,25, G = 0,4Е, тобто опір зсуву слабкіше ніж опір розтягу.
    Розрахунок заклепкового з’єднання.
При розрахунку заклепкового з’єднання враховують, що зовнішнє навантаження рівномірно розподілюється між усіми заклепками.
Геометричні характеристики перерізів
1. Площа поперечного перерізу (при розтязі, стиску).
2. Статичні моменти перерізу відносно осей Х та Y ([м3]):
    Якщо осі координат проходять через центр ваги перерізу статичні моменти дорівнюють нулю. Осі називаються центральними.
3.    Координати центра ваги :
4.    Моменти інерції [м4]: осьові, відцентровий, полярний
Осі, відносно яких відцентровий момент інерції дорівнює нулю, називаються головними осями інерції. Осьові моменти інерції відносно головних осей координат приймають екстремальні значення:
 Размер 97 kb


Прогноз погоды  Велику роль в нашому житті відіграє прогноз погоди. Це свого роду науково обгрунтоване припущення про весь майбутній стан погоди в даний момент в тому чи іншому визначеному пункті, або на тривалий, певний період.

 Погода у Луганську зазвичай складається спеціальними, державними органами або комерційними метеорологічними службами і відбувається це, завдяки використанню сучасних методів метеорології. Перш ніж іти на навчання або на роботу не пошкодуйте свого часу і обов'язково уточніть погоду на сайті «www.gismeteo.ua»

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...