Механічні характеристики матеріалу
Обзор: До механічних характеристик належать: модуль пружності Е, коефіцієнт Пуассона, пластичність, твердість, міцність.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 7508 раз

pdf

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

   До механічних характеристик належать:

 • модуль пружності Е,
 • коефіцієнт Пуассона,
 • пластичність,
 • твердість,
 • міцність.

    Для визначення цих характеристик використовують випробування. Найбільш поширені випробування на розтяг. Для випробувань використовують спеціальні  зразки.
Основною  метою випробувань є побудова діаграми розтягу стиску, тобто залежність  між силою, яка діє на зразок, та його подовженням. Особливості діаграми розтягу мало вуглецевої сталі.
 ОА – При порівняно малих навантаженнях матеріал підданий закону Гуку, і після припинення навантаження ніяких остаточних деформації немає. Ця стадія має назву пружна стадія.
ВС – У подальшому зріст навантаження стає повільнішим у невдовзі зовсім припиняється. Явище  зростання деформацій при постійному навантаженні має назву плинності. (ВСплощадка плинності).
СD – Після закінчення стадії плинності зразок знову починає опиратися деформаціям. Ця ділянка називається зміцненням. Якщо повторно навантажити зразок зникає ділянка плинності (fK > OA). Зразок набуває здатності сприймати без остаточних деформацій більші навантаження. Явище збільшення пружних властивостей у результаті попереднього пластичного деформування має назву нагартовка (наклеп).

 В точці D настає якісна зміна характеру деформацій (утворюється шийка, яка прогресує ).  Руйнування може бути доведено до кінця навіть при зменшенні навантаження.
   Точка Е – руйнування зразка.
   Щоб виникнути вплив розмірів будують діаграму залежності напружень від відносної деформації.
 границя пропорційності – найбільші напруження, для яких справедливий закон Гуку (для сталі 200 МПа).

 • границя пружності – найбільші напруження, до яких матеріал не має остаточних деформацій (для сталі 200 МПа).
 • границя плинності – напруження, при яких відбувається зріст деформацій без збільшення навантаження (для сталі 240 МПа).
 • границя міцності – напруження, які може витримати зразок без руйнування(для сталі 400 МПа).

    Також визначаються:

 •     відносне остаточне  подовження після поривання:
 •     відносне остаточне  звуження перерізу зразка у місці руйнування:

    В залежності від  матеріали поділяються на:

 •     пластичні  > 5% (вуглецева сталь, мідь, алюміній),
 •     крихкі  < 5% (чавун, бетон, інструментальна сталь).

    Для крихких матерыалів діаграма розтягу не має площадки плинності.  Для крихких матеріалів проводять випробування на стискання, тому що вони краще чинять опір стисканню ніж розтягу (Для пластичних матеріалів модуль пружності, границя пружності, границя плинності при стисканні приблизно однакові).
   Крім крихких та пластичних матеріалів є ще пружно-в’язні матеріали (поліаміди). Для них характерне явище повзучості і релаксації напружень. Повзучість – це безперервне зростання пластичних деформацій при незмінному навантаженні. Релаксація напружень – повільне зменшення напружень при незмінній повній деформації за рахунок збільшення пластичної складової і зменшення пружності.

Твердість матеріалу

   Для визначення твердості існує три метода:
1.  Бринеля
2. Роквела – використовується алмазний конус і заготовлена кулька, Твердість визначається по різниці на шкалі прибору від дії попереднього навантаження та повного навантаження (HRC – конус, HRВ – кулька)
3. Віленса –Для визначення твердості використовується алмазна пірамід .

 Язык: русский, украинский

Размер 340 kb

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...