Динаміка механізмів
Обзор: Основною задачею динамічного аналізу механізмів є визначення дійсного закону руху ланок механізму.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 1343 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

    Основною задачею динамічного  аналізу механізмів є визначення дійсного закону руху ланок механізму. при цьому треба враховувати маси і моменти інерцій всіх ланок механізму, а також всі сили і пари сил, що прикладені до ланок механізму. В результаті ми отримаємо рівняння руху (рівняння динаміки). Навіть для відносно простих механізмів таке рівняння є складним і вирішення його викликає певні труднощі.
     Для спрощення задачі  реальний механізм замінюється його динамічною моделлю. За динамічну модель приймається початкова ланка механізму, яка має інерційні властивості еквівалентні інерційним властивостям усього механізму і зазначає навантаження, що еквіваленті усім силам та парам сил, що прикладені до  ланок механізму.
     Якщо початкова ланка здійснює обертальний рух, то динамічна модель має форму диска, у якого момент інерції  Ізв і яка навантажена моментом сил Мзв. У такої моделі закон руху буде одноковий з законом руху початкової ланки реального механізму.
Ця модель є найбільш поширеною. Таким чином, побудова динамічної моделі  полягає в приведенні сил (визначення Мзв) і в приведенні мас (визначення Ізв).
Рух механізму завжди має три етапи:
1)    пуск (АРС ≥АСО) , при цьому надлишкова робота іде на збільшення кінетичної енергії механізму; у ряді випадків, коли це необхідно і можливо робота сил корисного опору  відключається.
2)    етап сталого руху – це основний етап, коли машина виконує корисну роботу, при цьому кутова  швидкість початкової ланки змінюється за періодичним законом і повторюється через однакові проміжки часу, який називається періодом;  такий характер руху визваний періодичною зміною рушійних сил або сил опору (АРС =АСО, Т=0).
3)    зупинка (АРС = 0), накопичена кінетична енергія використовується для подолання сило пору і гальмових сил
Для оцінки коливань кутів швидкостей  початкової ланки на другому етапі використовується поняття коефіцієнт нерівномірності руху:
max –  максимальне значення швидкості ланки приведення за цикл,
min – мінімальне значення швидкості ланки приведення за цикл,
ср – середнє (середньоарифметичне) швидкості ланки приведення за цикл.
    Практично встановлене допустиме значення коефіцієнту нерівномірності руху для:
генераторів перемінного струму від 0,003 до 0,005,
двигунів внутрішнього згорання від 0,0125 до 0,007,
компресорів від 0,01 до 0,02,
металообробних станків від 0,02 до 0,05.

Размер 2 526 kb

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...