Показники якості зубчатих передач
Обзор: Коефіцієнт перекриття характеризує плавність зачеплення і показує кількість пар зубців, які одночасно знаходяться в зачепленні. Коефіцієнт питомого тиску враховує вплив геометричних параметрів (радіусів кривизни їх профілів) на величину контактних напружень, які виникають у місцях стискання.
Бесплатно
Просмотр: эта статья прочитана 2466 раз

rar

Краткий обзор
Полностью материал скачивается выше, предварительно выбрав язык

                 До основних показників якості належать:
- коефіцієнт перекриття,
- коефіцієнт ковзання,
- коефіцієнт питомого тиску,
- коефіцієнт форми зубця.
             Коефіцієнт перекриття характеризує плавність зачеплення і показує кількість пар зубців, які одночасно знаходяться в зачепленні. Коефіцієнт питомого тиску враховує вплив геометричних параметрів (радіусів кривизни їх профілів) на величину контактних напружень, які виникають у  місцях стискання. При великому навантаженні контактні напруження можуть бути значні, що викликає викришування матеріалу на робочій поверхні зубця.
           Зубчасті механізми здійснюють простий обертальний рух. Тому дослідження цього руху виконують, як правило, за допомогою аналітичного методу, який враховує передаточні відношення. За допомогою однієї пари зубчастих коліс (циліндричної, конічної передачі) можливо реалізувати передаточне відношення до 6. Якщо треба реалізувати більше передаточне відношення використовують складні зубчасті механізми, які розподіляються на:
- механізми з нерухомими осями;
- механізми, в яких деякі осі обертаються навколо нерухомих осей (сателітні).
Механізми з нерухомими осями:
- ступінчасті,
- рядові.
Загальне передаточне відношення  рядового зачеплення залежить від кількості зубців крайніх механізмів. проміжні зубчасті колеса, які не впливають на передаточне відношення, називаються паразитарними. Методи виготовлення зубчастих коліс
Існують два методи виготовлення зубчастих коліс:
- копіювання,
 - накатки,
- обкатка.
            При виготовленні методом копіювання використовуються пальцева або дискова модульна фреза, профіль якої відповідає профілю западин зубчастого  колеса. Обертаючись фреза переміщується в напрямку бокової утворюючої зубця. За кожен крок фрези вздовж осі колеса утворюється нарізаною одна западина.  Після цього колесо переміщується на кут  . Потім процес повторюється. Цей метод є малопродуктивним і потребує великої кількості різального інструменту. До методів копіювання також належать: отливка, штампування, протягування, стругання.
           Метод накатки – зубчасте інструментальне колесо накатує зубці зубчастого колеса, матеріал якого достатньо еластичний (у холодному чи гарячому стані). Використовується для дрібномодульних коліс. При методі обкатки для нарізування коліс використовується інструментальна рейка. Перевага в тому, що одним й тим самим інструментом можна виготовити колеса з будь-якою кількістю зубців загального модулю.
            Метод обкатки  (долбяком, рейкою, черв’ячною фрезою) полягає втому, що  ріжучому інструменту та заготівці надають той відносний рух, який мали б зубчасті колеса будучи в зачепленні. При нарізуванні долбяком, долбяк здійснює рух паралельно осі перпендикулярної площині колеса. Водночас  колесу та долбяку надають обертальний рух з тим самим відношенням кутових швидкостей, якби вони знаходились в зачепленні.    Практично процес довбання здійснюється не безперервно, а має ряд послідовних операцій: долбяк рухається вниз та вгору, колеса повертається; Ці рухи узгоджені з кінематичним співвідношенням, яки визначають долбяк та колесо як два колеса, які знаходяться в зачепленні. Цей метод дозволяє нарізувати колеса з внутрішнім зачепленням.
            При нарізуванні інструментальною рейкою, рейка здійснює у вертикальному напрямку зворотно-поступові рухи, паралельні осі колеса, що нарізується. Заготівка має подвійний рух у горизонтальній площині: обертаючись навколо власної осі, вона водночас переміщується вздовж рейки. Цей процес виконується на спеціальних зуборізних станках.
            Якщо при виготовленні зубчастого колеса середня (ділильна) лінія рейки торкається ділильного кола заготовки колеса, то нарізується колеса без зміщення. Якщо середня лінія рейки зміщується  відносно центра заготовки нарізуються колеса зі зміщенням (додатне (від центру) – збільшуються розміри колеса, товщина зубця, зуб зміцнюється; від’ємне (до центру) – використовується для зменшення міжосьової відстані, зменшення габаритів, можливе підрізання зубців ).
Зачеплення Новикова. У 1954 р. Новиковим було розроблено зубчасте зачеплення з круговим профілем  зубців.
Переваги:
- підвищена  навантажувальна здатність,
- контактна міцність у 1,5...1,7 разів вище ніж у евольвентної косозубої передачі.
Недоліки:
- чуттєвість до зміни міжосьової відстані,
- складний вихідний контур нарізуючого  інструменту,
- низька ізломна міцність .
Оскільки прямозубі колеса з круговим профілем зубців є несполученими , то така передача працювати не може. Для зберігання безперервності зачеплення передачі Новикова виконують косозубими з осьовим коефіцієнтом перекриття. Профіль у одного колеса опуклий, у другого – увігнутий, чи одна частина профілю випукла, а друга – увігнута.
Размер 154 kb

Получить RSS Еще публикации по теме

Больше статей...

 На главную страницу

Оцените сайт

Примеры расчетов
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи
Пример расчета прямозубой цилиндрической передачи. Выполнен выбор материала, расчет допускаемых напряжений, расчет на контактную и изгибную прочность.

Пример решения задачи на изгиб балки
В примере построены эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найдено опасное сечение и подобран двутавр. В задаче проанализировано построение эпюр с помощью дифференциальных зависимостей, провелен сравнительный анализ различных поперечных сечений балки.

Пример решения задачи на кручение вала
Задача состоит в проверке прочности стального вала при заданном диаметре, материале и допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания. Собственный вес вала не учитывается

Пример решения задачи на растяжение-сжатие стержня
Задача состоит в проверке прочности стального стержня при заданных допускаемых напряжениях. В ходе решения строятся эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Собственный вес стержня не учитывается

Применение теоремы о сохранении кинетической энергии
Пример решения задачи на применение теоремы о сохранение кинетической энергии механической системы

Определение реакций опор твердого тела
Исходные данные и примеры решения задачи Определение реакций опор твердого тела (задача С-2 из cборника заданий для курсовых работ по теоретической механике А.А. Яблонского)

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения
Пример решение задачи на определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям движения

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении
Пример решения задачи на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоскопараллельном движении

Определение усилий в стержнях плоской фермы
Пример решения задачи на определение усилий в стержнях плоской фермы методом Риттера и методом вырезания узлов

Применение теоремы об изменении кинетического момента
Пример решения задачи на применение теоремы об изменении кинетического момента для определения угловой скорости тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси.


Учебники
А.А. Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, т.1 и 2
Курс теоретической механики для студентов высших учебных заведений в двух томах.

С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики
С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. 10-е издание,1986 г.

Беляев Н.М. Сопротивление материалов
Учебник по сопротивлению материалов для студентов политехнических, транспортных, строительных, гидротехнических, энергетических и машиностроительных вузов

М.Н.Иванов, В.А. Финогенов - Детали машин
Учебник по дисциплине 'Детали машин и основы конструирования' в электронном формате. 12-е издание, исправленное, год издания 2008.

Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - Расчет и проектирование деталей машин Учебник по дисциплине Детали машин и основы конструирования в формате djvu

В.И.Анурьев. Справочник инженера конструктора Три тома cправочника инженера-конструктора. Приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов,подшипников, муфт, механический передач, разъемных соединений. Материалы, допуски и посадки и др.

ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А Выписка из ГОСТ 19523-81 Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А мощностью 0,55 кВт до 15кВт, мощность, асинхронная частота вращения, геометрические размеры

ГОСТ 25347-82 «ЕСДП, поля допусков и рекомендуемые посадки» (СТ СЭВ 144-75) Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования

Больше закачек...